Autor: admin

Istraživanje položaja i potreba mladih u Leskovcu (2020)

Cilj ovog istraživanja je da ukaže na položaj i potrebe mladih u Leskovcu. Istraživanje smo sproveli u periodu septembar – novembar 2020. Obuhvatili smo više različitih oblasti: institucionalni i pravni okvir, položaj mladih u Leskovcu, mobilnost i perspektivu, ekonomsku situaciju, zapošljavanje i preduzetništvo mladih, zdravlje mladih u Leskovcu, kultura i slobodno vreme, kao i mapiranje […]

Pročitaj više

Pravo pacijenta na pristanak

Pacijent ima pravo da slobodno odlučuje o svemu što se tiče njegovog života i zdravlja, osim u slučajevima kada to direktno ugrožava život i zdravlje drugih lica. Bez pristanka pacijenta ne sme se, po pravilu, nad njim preduzeti nikakva medicinska mera. Pacijent može dati pristanak na predloženu medicinsku meru: izričito (usmeno ili pismeno ako se […]

Pročitaj više

Pravo pacijenta na privatnost i poverljivost

Pacijent ima pravo na poverljivost svih ličnih informacija, koje je saopštio nadležnom zdravstvenom radniku, odnosno zdravstvenom saradniku, uključujući i one koje se odnose na stanje njegovog zdravlja i potencijalne dijagnostičke i terapijske procedure, kao i pravo na zaštitu svoje privatnosti tokom sprovođenja dijagnostičkih ispitivanja i lečenja u celini. Zbog procesa lečenja veoma često veći broj […]

Pročitaj više

Pravo pacijenta na drugo stručno mišljenje

Pacijent ima pravo da od doktora medicine, odnosno doktora stomatologije, koji nije direktno učestvovao u pružanju zdravstvene usluge, zatraži drugo stručno mišljenje o stanju svoga zdravlja. Neki od razloga za traženje drugog stručnog mišljenja mogu biti nesigurnost ili neslaganje sa dijagnozom koja je data, nezadovoljstvo ishodom lečenja neke bolesti ili neki drugi opravdani razlog.    Ovo […]

Pročitaj više

Pravo pacijenta na slobodan izbor

Pacijent ima pravo na slobodan izbor doktora medicine ili doktora medicine specijalistu za oblast opšte medicine, odnosno specijalistu medicine rada. Pored ovog izabranog doktora, određene kategorije pacijenata mogu izabrati i: doktora medicine – specijalistu pedijatrije (dete do navršenih 18 godina života), doktora medicine – specijalistu ginekologije (lice ženskog pola starije od 15 godina života), doktora […]

Pročitaj više

Pravo pacijenta na obaveštenje

Pacijent ima pravo da od nadležnog zdravstvenog radnika blagovremeno dobije obaveštenje (čak i ako ga nije tražio), koje mu je potrebno kako bi doneo odluku da pristane ili ne pristane na predloženu medicinsku meru. Ovo obaveštenje se daje usmeno, na razumljiv način i obuhvata: dijagnozu i prognozu bolesti (zdravstveni radnik može, izuzetno, prećutati dijagnozu, tok […]

Pročitaj više

Pravo na bezbednost pacijenta

Pacijent ima pravo na bezbednost u ostvarivanju zdravstvene zaštite, u skladu sa savremenim dostignućima zdravstvene struke i nauke. Ovo pravo uspostavljeno je sa ciljem postizanja najpovoljnijeg ishoda lečenja i smanjenja rizika za nastanak neželjenih posledica po zdravlje pacijenta, na najmanju moguću meru. Zdravstvena ustanova je dužna da se stara o bezbednosti u pružanju zdravstvene zaštite, […]

Pročitaj više

Pravo pacijenta na kvalitet pružanja zdravstvene usluge

Pacijent ima pravo na blagovremenu i kvalitetnu zdravstvenu uslugu, u skladu sa zdravstvenim stanjem i utvrđenim stručnim standardima. To podrazumeva odgovarajući nivo pružanja zdravstvenih usluga i humani odnos prema pacijentu. Važnost blagovremenog pružanja zdravstvene usluge ogleda se u tome što od toga veoma često zavisi i sam ishod lečenja. Kvalitet usluge je široka kategorija koja […]

Pročitaj više

Pravo pacijenta na preventivne mere

Pacijent ima pravo na preventivne mere koje imaju za cilj da očuvaju i unaprede zdravlje, spreče, suzbiju i otkriju bolesti (na primer, obavezna vakcinacija dece).  Dom zdravlja je zdravstvena ustanova koja obezbeđuje preventivnu zdravstvenu zaštitu za sve kategorije stanovništva, a izabrani lekar je taj koji obavlja preventivne preglede. Ali se ova zaštita obezbeđuje i na […]

Pročitaj više

Pravo pacijenta na informacije

Istraživanja su pokazala da veliki procenat pacijenata nije zadovoljan obimom informacija koje dobija od zdravstvenih radnika o svojoj bolesti. Ukoliko ne dobija dovoljno informacija pacijentu se umanjuje mougćnost da donese ispravnu odluku koja se tiče načina njegovog lečenja. Zakon propisuje da pacijent ima pravo: na sve vrste informacija o stanju svoga zdravlja, zdravstvenoj službi i […]

Pročitaj više

Udruženje građana Tim 42