Gradska uprava Leskovac potvrdila navode iz prigovora građana, a prigovore odbila

Gradska uprava Leskovac potvrdila navode iz prigovora građana, a prigovore odbila

Nekoliko građana i građanki Leskovca ovih dana primilo je rešenja Gradske uprave grada Leskovca kojima su njihovi prigovori na kvalitet vazduha u gradu ODBIJENI kao NEOSNOVANI. Da podsetimo, prigovori koje je podnelo više od 500 građana i građanki Leskovca se odnose na to što Gradska uprava:

  1. ne vrši merenja PM2.5 i PM10 čestica, ugljen monoksida i prizemnog ozona na teritoriji grada u skladu sa Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha;
  2. nije uspostavila automatske merne stanice za monitoring vazduha;
  3. nije preduzela radnje u cilju poboljšanja kvaliteta vazduha i smanjenja emisija zagađujućih materija na teritoriji grada Leskovca.

U obrazloženju se navodi da će Gradska uprava:

  1. vršiti merenja PM2.5 i PM10 čestica, ugljen monoksida i prizemnog ozona u 2022. godini;
  2. uspostaviti automatsku mernu stanicu za monitoring vazduha (u nekom neodređenom budućem periodu);
  3. preduzela radnju pošumljavanja devastiranih površina na teritoriji grada u prethodnim godinama u cilju poboljšanja kvaliteta vazduha.

Nadležni organ je ovakvim obrazloženjem u suštini potvrdio osnovanost prigovora građana i građanki jer ništa od problema na koje je ukazivano nije rešavano godinama unazad nego će biti rešeno u narednom periodu. Jedina aktivnost preduzeta u ovoj oblasti je pošumljavanje iako nema preciznih podataka u kojoj meri je ovo poboljšalo vazduh u gradu.

Naša organizacija će se, zajedno sa građanima i građankama, obratiti žalbama Gradskom veću grada Leskovca, organu koji je dužan da vrši nadzor nad radom Gradske uprave.

Udruženje građana Tim 42