Gradska uprava Leskovac zloupotrebljava Zakon na štetu građana

Gradska uprava Leskovac zloupotrebljava Zakon na štetu građana

Tim 42 već par godina pokušava da se izbori za pravo građana i građanki Leskovca na potpune i blagovremene informacije o kvalitetu vazduha, onako kako to Zakon o zaštiti vazduha propisuje. Zbog toga smo se aktivno uključili u izradu Kratkoročnog akcionog plana za zaštitu vazduha na teritoriji grada Leskovca za period 2021 – 2023. Ovaj dokument počeo je da se primenjuje u februaru 2022. godine. Njime su predviđene razne mere koje bi trebalo da poboljšaju kvalitet vazduha u našem gradu. Prva od njih je uvođenje merenja koncentracije suspendovanih PM 10, PM 2.5 čestica, ugljen monoksida i prizemnog ozona u skladu sa Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha. Nadležni organ za ovu meru je Odeljenje za zaštitu životne sredine Gradske uprave grada Leskovca. Međutim, tri od četiri navedenih merenja nije uvedeno (PM 2.5 čestice, ugljen monoksid i prizemni ozon)

Zbog toga smo uputili prigovor na rad ovog odeljenja načelniku Gradske uprave grada Leskovca koji je nadležan da taj rad kontroliše. Ali, umesto kontrole rada svojih službenika dobili smo zahtev za preciziranje našeg prigovora. Obrazloženje: prigovor je neuredan, nepotpun, neprecizan i treba ga urediti, upotpuniti, precizirati ili će isti biti odbačen. 

Načelniku Gradske uprave, na primer, nije jasno:

  • kome je prigovor upućen (iako to jasno stoji u naslovu prigovora), 
  • po kom dokumentu Odeljenje za zaštitu životne sredine nije postupilo (iako je navedeno u tekstu prigovora), 
  • kada i od kog organa je usvojen Kratkoročni akcioni plan za zaštitu vazduha (iako bi kao načelnik Gradske uprave morao to da zna).

Na ovaj način, načelnik zloupotrebljava Zakon o opštem upravnom postupku kako bi izbegao da izvrši kontrolu rada Odeljenja.

Podsećanja radi, Gradska uprava grada Leskovca je prošle godine odbila kao neosnovane preko 700 prigovora građana podnetih zbog toga što ova merenja nisu vršena, što nema automatske merne stanice za kvalitet vazduha i što se ništa ne preduzima u cilju poboljšanja kvaliteta vazduha od strane nadležnih. Studija slučaja koju smo izradili je pokazala da se sa ovom praksom nastavilo i tokom 2022. godine.

Posledice ovakvog „rada“ Gradske uprave videćemo i osetiti u prvim zimskim mesecima.

Udruženje građana Tim 42