Obračun zarade

Obračun zarade

Poslodavac je dužan da zaposlenom prilikom svake isplate zarade dostavi obračun. Novčanom kaznom od 800.000 do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj poslodavac koji ovaj obračun ne dostavi. 

Za mesec za koji nije izvršio isplatu zarade poslodavac je dužan da zaposlenom dostavi obračun i obaveštenje da isplata zarade nije izvršena i razloge zbog kojih nije izvršena isplata.

  • Način dostave: 
  • – nije propisan zakonom
  • – može se vršiti i elektronskim putem
  • – potrebno je da postoji adekvatan dokaz da je zaposleni primio obračun.

Vreme dostave: 

– najkasnije do kraja meseca za prethodni mesec.

Obračun zarade predstavlja izvršnu ispravu što znači da zaposleni na osnovu uredno izdatog obračuna zarade može naplatiti svoje potraživanje od poslodavca. Da bi zaposleni mogao da traži prinudno izvršenje zarade, odnosno naknade zarade, tj. da pokrene postupak prinudnog izvršenja, potrebno je da budu ispunjeni sledeći uslovi:

  1. 1) da je neisplaćena zarada obaveza poslodavca;
  2. 2) da je protekao rok u kome je ista trebala da bude isplaćena,
  3. 3) da zaposleni dobije obračun zarade.
  4. 4) da potraživanje nije zastarelo (rok zastarelosti za zarade je 3 godine).

Zaposleni kome je zarada i naknada zarade isplaćena u skladu sa obračunom iz st. 1. i 2. ovog člana, zadržava pravo da pred nadležnim sudom osporava zakonitost tog obračuna.

Sadržaj obračuna propisan je Pravilnikom o sadržaju obračuna zarade odnosno naknade zarade. Veoma je važno da obračun sadrži sve elemente koji se navode u pomenutom pravilniku kako bi nadležni organi (sudovi) mogli da pokrenu postupak izvršenja na osnovu njega. Ukoliko zaposleni smatra da obračun nije izrađen u skladu sa pravilnikom, može se obratiti inspekciji rada.

Na kraju, član 122. Zakona o radu propisuje da je poslodavac dužan da vodi mesečnu evidenciju o zaradi, doprinosima i odbicima od zarade, za svakog zaposlenog. Evidencija ne može da sadrži nepopunjena i brisana mesta i naknadno upisane podatke. Evidenciju overava poslodavac, a potpisuje zaposleni kome je izvršena isplata zarade, odnosno naknade zarade. Novčanom kaznom od 150.000 do 300.000 dinara kazniće se za prekršaj poslodavac, a preduzetnik sa kaznom od 50.000 do 150.000 dinara ako ne vodi mesečnu evidenciju o zaradi.

Udruženje građana Tim 42