Konferencija: Javni konkurs za tajne prijatelje

Konferencija: Javni konkurs za tajne prijatelje

U Centru za stručno usavršavanje u Leskovcu, 20.06. od 12:30 časova organizovali smo konferenciju pod nazivom „Javni konkurs za tajne prijatelje“. Na konferenciji su predstavljeni nalazi i zaključci analize konkursa za finansiranje ili sufinasiranje programa/projekata udruženja u oblasti socijalne zaštite u 2022. godini grada Leskovca. Konkursom je finansijski podržano 46 projekata podnetih od strane 26 organizacija, u ukupnom iznosu od 30.999.994,00 dinara.

Petar Đurović, programski menadžer Tima 42 je u svojoj prezentaciji istakao da postupak izbora projekata nije dovoljno transparentan jer izbor članova Komisije koja odlučuje o projektima nije javan niti su na sajtu grada objavljene izjave o nepostojanju sukoba interesa članova komisije i zapisnik o radu komisije.

Ljiljana Nešić, iz udruženja Žene za mir je izrazila sumnju u rad komisije, te da su tada tražile da se objasni po kojim kriterijumima je komisija ocenjivala projekte, koju metodologiju je koristila za procenjivanje tih projekata i ko su članovi te komisije.

Analiza je izvršena na osnovu dostavljenih odobrenih predloga projekata, narativnih i finansijskih izveštaja sa pratećom dokumentacijom, izveštaja nezavisnog revizora, izveštaja sa monitoring poseta. S obzirom da izvestan broj narativnih izveštaja nije imao prateće priloge tj. dokaze o radu sa korisnicima, te da nisu svi finansijski izveštaji bili potpuni, zaključili smo da Odeljenje za društvene delatnosti grada Leskovca nije adekvatno pratilo realizaciju projekata, objasnio je Đurović.

On je dodao i to da su identifikovali 15 predloga projekata koji su podneti od strane 12 organizacija gde nisu dostavljeni dokazi o radu sa korisnicima ili se iz samih izveštaja ne može utvrditi da su projektne aktivnosti stvarno i sprovedene. To znači da trećina odobrenih projekata, vrednosti oko 7,700,000.00 dinara, nije doprinela unapređenju kvaliteta života socijalno ugroženih kategorija građana, rekao je Đurović.

U okviru analize, Tim 42 je radio i fokus grupne diskusije sa korisnicima socijalnih usluga tj. sa pripadnicima romske populacije, osobama sa invaliditetom i ženama žrtvama nasilja. Nalazi su pokazali da korisnici smatraju da usluge nisu dovoljno kvalitetne, da je potreban kontinuitet u pružanju usluga i da nisu dovoljno informisani o načinu ostvarivanja svojih prava.

U saradnji sa drugim organizacijama ćemo izraditi i uputiti preporuke Odeljenju za društvene delatnosti grada Leskovca radi unapređenja pravilnika kojim se regulišu konkursne procedure i praćenje realizacije projekata, a sve u cilju povećanja transparentnosti postupka izbora projekata.

Događaj je organizovan u okviru programa podrške javnom zagovaranju #PokretPolet, koji Trag fondacija sprovodi uz finansijsku podršku Evropske unije, u partnerstvu sa Centrom za socijalnu politiku i u saradnji sa Koalicijom za razvoj solidarne ekonomije – KoRSE.

Udruženje građana Tim 42