Nadležnost inspekcije rada i sanitarne inspekcije

Nadležnost inspekcije rada i sanitarne inspekcije

Za one zaposlene koji obavljaju poslove u prostorijama poslodavca, poslodavac je dužan da u cilju osiguranja njihovog zdravlja obezbedi sve mere koje se odnose na higijensku sigurnost objekata i lica u skladu sa Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu i Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti.

Ako zaposleni smatra da nisu obezbeđene preventivne i zaštitne mere za bezbedan i zdrav rad (dezinfekcija prostorija, zaštitne maske i rukavice, bezbedna razdaljina i slično) može da se obrati nadležnoj inspekciji rada kako bi ovaj organ izvršio kontrolu, a poslodavac se u tom slučaju izlaže prekršajnoj odgovornosti.

Inspektoratu za rad zaposleni se mogu obratiti elektronskim putem: inspekcija@minrzs.gov.rs i kontrola@minrzs.gov.rs  ili telefonom na broj 0800 300 307. Odeljenje inspekcije rada postoji i u Jablaničkom upravnom okrugu i njemu se zaposleni mogu obratiti takođe elektronskim putem jablanicki.upravni@gmail.com, telefonom na broj 016/244-181, kao i lično podnošenjem pisane prijave na pisarnici. Pisanu prijavu podnosite u dva primerka, od kojih jedan ide inspekciji, a drugi (sa prijemnim pečatom) zadržavate za sebe kao dokaz o predaji prijave. Pre odlaska u prostorije inspekcije rada, proverite putem telefona 016/243-347 radno vreme pisarnice i obavezne mere lične zaštite koje je neophodno preduzeti. 

Nadležnost nad primenom Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti vrši sanitarna inspekcija. Neka od ovlašćenja sanitarnog inspektora su da naredi zdravstveni pregled lica radi utvrđivanja zaraznih bolesti, naredi prinudnu izolaciju i lečenje licima obolelim od zaraznih bolesti; naredi prinudno stavljanje u karantin zdravim licima koja su bila ili za koja postoji sumnja da su bila u kontaktu sa licima obolelim od zarazne bolesti; zabrani, odnosno ograniči kretanje osobama za koje se posumnja ili utvrdi da su se mogle zaraziti zaraznom bolešću koja  predstavlja opasnost po zdravlje stanovništva Republike Srbije.

Odeljenju sanitarne inspekcije Jablaničkog upravnog okruga zaposleni koji smatraju da poslodavac nije obezbedio preventivne i zaštitne mere za bezbedan i zdrav rad mogu se obratiti elektronskim putem jablanicki.upravni@gmail.com, telefonom na broj 016/213-373, kao i lično podnošenjem pisane prijave na pisarnici. Pisanu prijavu podnosite u dva primerka, od kojih jedan ide inspekciji, a drugi (sa prijemnim pečatom) zadržavate za sebe kao dokaz o predaji prijave. Pre odlaska u prostorije inspekcije rada, proverite putem telefona 016/243-347 radno vreme pisarnice i obavezne mere lične zaštite koje je neophodno preduzeti. 

Udruženje građana Tim 42