Pravo na bolovanje – zloupotreba bolovanja i kontrola od strane poslodavca

Pravo na bolovanje – zloupotreba bolovanja i kontrola od strane poslodavca

Zloupotrebe bolovanja su žalosna praksa određenog broja zaposlenih. Zbog toga je zakon predvideo prava poslodavca da, ukoliko posumnja u opravdanost razloga za odsustvovanje sa rada, podnese zahtev nadležnom zdravstvenom organu radi utvrđivanja zdravstvene sposobnosti zaposlenog. Poslodavac može da podnese pisani zahtev:

– neposredno zdravstvenoj ustanovi – kada je radnu sposobnost cenio lekar pojedinac, ili

– filijali Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO) – ukoliko je sprečenost za rad cenila lekarska komisija.

Kontrolu korišćenja bolovanja poslodavac može da obavlja u skladu sa svojim opštim aktom, a najčešće se to čini putem posebno formirane komisije za ovu namenu.

Ukoliko se utvrdi da je zaposleni zloupotrebio bolovanje, može mu se otkazati ugovor o radu. Sa druge strane, poslodavac ne može otkazati ugovor o radu zaposlenom zbog korišćenja bolovanja.

Udruženje građana Tim 42