Pravo na poštovanje pacijentovog vremena

Pravo na poštovanje pacijentovog vremena

Pacijent ima pravo na poštovanje svog vremena. Po pravilu medicinsku meru bi trebalo pružiti odmah kada to pacijent zahteva.  Ukoliko za to ne postoje uslovi, on/ona ima pravo na zakazivanje pregleda u najkraćem mogućem roku. 

Ukoliko pacijent nije mogao da bude primljen na pregled, zdravstvena ustanova je dužna da na lekarskom uputu upiše i pečatom overi datum zakazanog pregleda ili da mu izda pisanu potvrdu o razlozima zbog kojih nije primljen. Pacijent tada može da obavi pregled u privatnoj praksi i izvrši refundaciju troškova, kako je to propisano Pravilnikom.

Za određene vrste zdravstvenih usluga koje nisu hitne može se utvrditi redosled korišćenja tj. liste čekanja, s tim da vreme čekanja na uslugu ne može da ugrozi zdravlje ili život pacijenta.

Ukoliko smatrate da vam je ovo pravo prekršeno, obratite se prigovorom savetniku za prava pacijenta u vašoj opštini. Obrazac prigovora možete preuzeti sa našeg sajta.

Udruženje građana Tim 42