Pravo pacijenta da napusti stacionarnu ustanovu

Pravo pacijenta da napusti stacionarnu ustanovu

Pacijent ima pravo da na sopstvenu odgovornost napusti stacionarnu zdravstvenu ustanovu (npr. opštu bolnicu). 

O nameri napuštanja pacijent je dužan da dâ pismenu izjavu. Ako ovu izjavu ne dâ, podatak o napuštanju bez najave zdravstveni radnik će upisati u medicinsku dokumentaciju.

U slučaju da dete ili lice lišeno poslovne spobonosti želi da napusti ustanovu u kojoj se leči zdravstveni radnik mora obavestiti njegovog zakonskog zastupnika, odnosno nadležni organ starateljstva

Međutim, ovo pravo nije neograničeno pa se npr. lice koje je stavljeno u izolaciju radi sprečavanja širenja zaraznih bolesti ne može pozivati na ovo svoje pravo.

Ukoliko smatrate da vam je pravo da napustite zdravstvenu ustanovu uskraćeno, obratite se prigovorom savetniku za prava pacijenta u vašoj opštini. Obrazac prigovora možete preuzeti sa našeg sajta.

Udruženje građana Tim 42