Pravo pacijenta na informacije

Pravo pacijenta na informacije

Istraživanja su pokazala da veliki procenat pacijenata nije zadovoljan obimom informacija koje dobija od zdravstvenih radnika o svojoj bolesti. Ukoliko ne dobija dovoljno informacija pacijentu se umanjuje mougćnost da donese ispravnu odluku koja se tiče načina njegovog lečenja. Zakon propisuje da pacijent ima pravo:

  • na sve vrste informacija o stanju svoga zdravlja, zdravstvenoj službi i načinu kako je koristi, kao i na sve informacije koje su na osnovu naučnih istraživanja i tehnoloških inovacija dostupne.
  • na informacije o pravima iz zdravstvenog osiguranja i postupcima za ostvarivanje tih prava.
  • na informaciju o imenu i prezimenu i profesionalnom statusu zdravstvenih radnika, odnosno zdravstvenih saradnika koji učestvuju u preduzimanju medicinskih mera i postupku njegovog lečenja uopšte.

Sve ove informacije pacijent treba da dobije blagovremeno i na način koji je u njegovom najboljem interesu.

Ukoliko smatrate da vam je pravo na informacije uskraćeno, obratite se prigovorom savetniku za prava pacijenta u vašoj opštini. Obrazac prigovora možete preuzeti sa našeg sajta.

Udruženje građana Tim 42