Pravo pacijenta na slobodan izbor

Pravo pacijenta na slobodan izbor

Pacijent ima pravo na slobodan izbor doktora medicine ili doktora medicine specijalistu za oblast opšte medicine, odnosno specijalistu medicine rada. Pored ovog izabranog doktora, određene kategorije pacijenata mogu izabrati i:

 • doktora medicine – specijalistu pedijatrije (dete do navršenih 18 godina života),
 • doktora medicine – specijalistu ginekologije (lice ženskog pola starije od 15 godina života),
 • doktora stomatologije (lice starije od 65 godina života; žena u vezi sa trudnoćom i 12 meseci posle porođaja; pacijent pre transplantacije bubrega; pre operacije na srcu; u preoperativnom i postoperativnom tretmanu malignih bolesti maksilofacijalnog predela; sa urođenim i stečenim težim deformitetom lica i vilice u okviru preoperativnog i postoperativnog tretmana; u okviru posttumorske rehabilitacije i rekonstrukcije).

Osigurano lice bira izabranog lekara u zdravstvenoj ustanovi na području matične filijale. Međutim, postoji nekoliko izuzetaka od ovog pravila:

 • lice smešteno u ustanovu socijalne zaštite bira izabranog lekara u ustanovi socijalne zaštite u kojoj je organizovano obavljanje zdravstvene delatnosti ili u domu zdravlja koji je najbliži ustanovi socijalne zaštite u kojoj je smešteno;
 • studenti biraju izabranog lekara u domu zdravlja prema svom prebivalištu ili u mestu studiranja u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost zdravstvene zaštite studenata ako takva zdravstvena ustanova postoji u mestu studiranja, a ako takva zdravstvena ustanova ne postoji u mestu studiranja, izabranog lekara studenti biraju u domu zdravlja u mestu studiranja;
 • učenici biraju izabranog lekara u službi za zdravstvenu zaštitu dece školskog uzrasta doma zdravlja prema svom prebivalištu ili u službi za zdravstvenu zaštitu dece školskog uzrasta doma zdravlja u mestu školovanja. Takođe, učenici mogu da biraju izabranog lekara u lekarskoj ordinaciji u školi, ukoliko je takva ordinacija organizovana u okviru službe za zdravstvenu zaštitu dece školskog uzrasta doma zdravlja;
 • deca za vreme privremenog boravka u hraniteljskoj porodici, biraju izabranog lekara u domu zdravlja prema prebivalištu hranitelja;
 • članovi porodice i razvedeni supružnik, biraju izabranog lekara u domu zdravlja prema svom prebivalištu;
 • članovi porodice izabranih, imenovanih ili postavljenih lica koja za obavljanje funkcije ostvaruju zaradu, odnosno platu ili naknadu zarade, biraju izabranog lekara u domu zdravlja prema svom prebivalištu;
 • članovi porodice lica koja obavljaju privremene i povremene poslove preko omladinske, odnosno studentske zadruge, biraju izabranog lekara u domu zdravlja prema svom prebivalištu,
 • zaposleni u Ministarstvu unutrašnjih poslova i Bezbednosno-informativnoj agenciji, za vreme dok privremeno rade van mesta svog prebivališta, biraju izabranog lekara u zdravstvenoj ustanovi u mestu gde rade. Članovi njihovih porodica biraju izabranog lekara u domu zdravlja prema svom prebivalištu.

Pacijent vrši izbor lekara popunjavanjem i potpisivanjem obrasca izjave o izboru i promeni izabranog lekara. Prilikom prvog odlaska kod izabranog lekara, osigurano lice predaje njemu/njoj jedan primerak potpisanog obrasca izjave. Ova izjava se popunjava u tri primerka od kojih jedan primerak ostaje kod izabranog lekara, drugi primerak se dostavlja matičnoj filijali, a treći primerak zadržava pacijent.

Pacijent može promeniti svog izabranog lekara po isteku kalendarske godine. Pre isteka kalendarske godine lekar se može promeniti:

 • u slučaju prestanka radnog odnosa izabranog lekara u zdravstvenoj ustanovi;
 • ako osigurano lice promeni prebivalište;
 • kada je osigurano lice nezadovoljno lekarom koji zamenjuje izabranog lekara, po isteku roka od tri meseca od dana obezbeđivanja zamene lekara;
 • kada je izabrani lekar odsutan duže od šest meseci;
 • ako je došlo do nesporazuma između osiguranog lica i izabranog lekara, zbog čega je osigurano lice izgubilo poverenje u izabranog lekara;
 • iz drugih opravdanih razloga (koje procenjuje zdravstvena ustanova).

Pravo na slobodan izbor pored napred navednog obuhvata i pravo na slobodan izbor zdravstvene ustanove i slobodan izbor predloženih medicinskih mera. 

Ukoliko smatrate da je vaše pravo na slobodan izbor prekršeno, obratite se prigovorom savetniku za prava pacijenta u vašoj opštini. Obrazac prigovora možete preuzeti sa našeg sajta.

Udruženje građana Tim 42