Preporuke Tima 42 na Nacrt Kratkoročnog akcionog plana za zaštitu vazduha na teritoriji grada Leskovca 2021-2023

Preporuke Tima 42 na Nacrt Kratkoročnog akcionog plana za zaštitu vazduha na teritoriji grada Leskovca 2021-2023

Naš tim je u okviru svojih redovnih aktivnosti analizirao Nacrt Kratkoročnog akcionog plana za zaštitu vazduha na teritoriji grada Leskovca 2021. – 2023. godine i poslao Odeljenju za zaštitu životne sredine mišljenje sa preporukama za njegovo unapređenje.
Osnovni nalazi i preporuke odnose se na sledeće:

  • S obzirom da prva kategorija vazduha (u koju spada Leskovac prema Nacrtu) ima tri klase treba jasno naznačiti da li je vazduh u Leskovcu „odličan“, „dobar“ ili „prihvatljiv“.
  • U samom Nacrtu ne navodi se kolika je količina štetnih materija koje ispuštaju kotlarnice u sistemu toplifikacije grada Leskovca i da li je na njima ugrađen sistem za prečišćavanje.
  • Kao jedna od mera u planu navodi se izgradnja garaže iza Narodnog pozorišta Leskovac, međutim nije jasno obrazloženo šta se postiže izgradnjom javne garaže i kakav to uticaj ima na poboljšanje kvaliteta vazduha.
  • U nacrtu plana nije navedeno koliko ima kotlarnica industrijskih pogona, koju vrstu štetnih materija emituju, da li se radi na smanjivanju emitovanja zagađujućih materija, da li imaju ugrađene uređaje za prečišćavanje. Smatramo da je bitno navesti udeo svakog zagađivača pojedinačno.

Takođe, smatramo da je potrebno uraditi analizu predloženih mera, jer se u samom nacrtu navodi da bi one „mogle da dovedu“ do smanjenja koncentracije zagađujućih materija. Ako mere ne dovode do smanjenja zagađenja vazduha narednih nekoliko godina će biti izgubljeno na njihovu primenu bez vidljivih efekata.

Nema podataka ni o tome koliko će svaka od mera smanjiti nivo zagađujućih materija (po procenama stručnjaka), što smatramo da je vrlo važan podatak koji vi trebalo da bude sastavni deo plana.

Predložili smo i dodavanje dodatnih aktivnosti, i to:

  • subvencionisanje individualnih domaćinstava za kupovinu uređaja za prečišćavanje vazduha
  • kontrolu izduvnih gasova vozila svih prevoznika koji obavljaju gradski i prigradski prevoz
  • pošumljavanje svih raspoloživih površina na teritoriji Jablaničkog okruga.

Udruženje građana Tim 42