Pritužba Zaštitniku građana

Pritužba Zaštitniku građana

Zaštitnik građana je nezavisan državni organ koji štiti prava građana i kontroliše rad organa uprave, organizacija, preduzeća i ustanova kojima su poverena javna ovlašćenja. Svako fizičko ili pravno, domaće ili strano lice koje smatra da su mu aktom, radnjom ili nečinjenjem organa uprave povređena prava može da podnese pritužbu Zaštitniku građana.

Udruženje građana Tim 42