Tim 42 uputio Skupštini predlog za osnivanje Saveta za mlade grada Leskovca

Tim 42 uputio Skupštini predlog za osnivanje Saveta za mlade grada Leskovca

Uputili smo Skupštini grada Leskovca predlog da na narednoj sednici zakazanoj za 27.06.2022. pokrene proces izrade akta o obrazovanju Saveta za mlade grada Leskovca, zbog značaja koje ovo telo ima za razvoj, ostvarivanje, sprovođenje i unapređenje omladinske politike.

Zakon o mladima u čl. 17 predviđa osnivanje lokalnog saveta za mlade od strane nadležnog organa jedinice lokalne samouprave. Nacionalna strategija za mlade Republike Srbije 2015 – 2025 navodi da je Savet za mlade savetodavno telo koje nadležni organ jedinice lokalne samouprave osniva radi usklađivanja aktivnosti u vezi sa ostvarivanjem omladinske politike na teritoriji te lokalne samouprave. Statutom grada Leskovca (čl. 45 i 46) i Poslovnikom o radu Skupštine grada Leskovca (čl. 79) predviđeno je da se Savet za mlade osniva kao posebno stalno radno telo Skupštine i da se aktom o obrazovanju Saveta uređuje se sastav, nadležnost, način rada, prava i dužnosti predsednika i članova Saveta i druga pitanja od značaja za rad Saveta, u skladu sa zakonom.

Mandat prethodnog Saveta za mlade istekao je 2018. godine kada je i Statutom grada predviđeno osnivanje ovog tela kao stalnog radnog tela Skupštine. Međutim, ni nakon 4 godine ovo stalno radno telo Skupštine grada Leskovca nije osnovano.

Ideja Tima 42 je da inicira, ali i znanjem i doprinosom svojih članova i podrži osnivanje i funkcionisanje ovog važnog tela u Leskovcu, a u cilju doprinosa razvoju lokalne omladinske politike i unapređenja položaja mladih u društvu.

Udruženje građana Tim 42