Upitnik: Informisanost građana/ki Leskovca o mehanizmima za besplatnu pravnu pomoć

Upitnik: Informisanost građana/ki Leskovca o mehanizmima za besplatnu pravnu pomoć

Pravo na besplatnu pravnu pomoć deo je prava na pravično suđenje i nalazi se u domaćim pravnim aktima ali i brojnim međunarodnim dokumentima o ljudskim pravima koje je Srbija ratifikovala i koji su sastavni su deo njenog ustavnopravnog poretka.

Primena Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći počela je 1. oktobra 2019. godine u cilju omogućavanja pristupa pravdi građanima i građankama u slučajevima i pod uslovima koji su propisani ovim aktom.

Pred vama je upitnik koji je deo istraživanja o informisanosti građana Leskovca o mehanizmima za besplatnu pravnu pomoć. Istraživanje treba da pokaže u kojoj meri su građani i građanke Leskovca upoznati sa mehanizmom besplatne pravne pomoći, da li znaju kako i gde mogu da ga iskoriste i na taj način ostvaruju svoja zakonom zagarantovana prava.

Za popunjavanje upitnika je potrebno 3 minuta.

Istraživanje sprovodi Tim 42 u okviru projekta „Besplatna pravna pomoć dostupna građanima Leskovca“, uz podršku Grada Leskovca

Udruženje građana Tim 42