Vodovod Leskovac za 7 godina izgubio preko 30 miliona kubnih metara vode u sistemu

Vodovod Leskovac za 7 godina izgubio preko 30 miliona kubnih metara vode u sistemu

Više od 2 milijarde ljudi na svetu nema pristup zdravoj pijaćoj vodi. Trenutno je 17 zemalja označeno kao regioni kojima preti nestašica vode u budućnosti. Voda se pridružila zlatu, nafti i drugim robama kojima se trguje na Njujorškoj berzi. Pitanje zdrave pijaće vode ubrzano postaje prioritet nacionalnim i lokalnim vlastima, kompanijama, poljoprivrednicima… 

A šta se dešava u Leskovcu?

Program razvoja grada za period 2015 – 2020 godine i Strategija održivog razvoja grada Leskovca 2010 – 2019 jedina su dva dokumenta na nivou grada koja su se do skora bavila zaštitom vode kao prirodnog resursa na strateški način. Čitajući poslednji dostupan izveštaj o realizaciji pomenutog Programa, nije teško zaključiti da se u ovoj oblasti u poslednjih nekoliko godina nije puno radilo. Tako se na primer nije vršila kontrola vode za piće u seoskim bunarima i školama, podzemnih voda, nisu se obeležavale zone sanitarne zaštite rezervnih izvorišta, a registar zagađivača voda ostao je nedostupan javnosti.

O aktivnostima iz Strategije ne znamo ništa, jer nema javno dostupnih izveštaja. Da li su izvršena hidrogeološka istraživanja u zoni postojećih izvorišta, da li je izrađen Elaborat o resursima podzemnih voda Leskovačke kotline ili strategija upravljanja otpadnim vodama na teritoriji grada Leskovca možemo samo da nagađamo.

Trenutno nema planskog dokumenta koji se bavi zaštitom voda od zagađivanja. A potrebe za bilo kakvim planom, programom ili strategijom su više nego očigledne. 

U izveštaju Zavoda za javno zdravlje Leskovac o kvalitetu površinskih voda na teritoriji grada Leskovca za period 2020 – 2021 godine se navodi da su na svim mernim mestima reke imale umereni ekološki status ali da je u pojedinačnim merenjima zabeležen i loš ekološki status i to Južne Morave, Veternice, Jablanice i Vučjanke.

Divlje deponije nalaze se pored velikog broja reka koje teku Jablaničkim okrugom. Nije poznat obim i vrsta njihovog negativnog uticaja jer se takva ispitivanja ne vrše.

Ispuštanje zagađujućih materija u vodotokove često prolazi bez posledica po zagađivače (ukoliko se oni uopšte otkriju).

Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda se gradi već 14 godina.

Nije na odmet dodati još jedan podatak koji se tiče one vode koja najviše interesuje građane i građanke – pijaće. Javno komunalno preduzeće Vodovod Leskovac je od 2014. do 2021. godine izgubilo u sistemu preko 30 miliona kubnih metara vode. Poređenja radi, akumulacija Barje iz koje se vrši snabdevanje stanovništva vodom ima zapreminu od oko 40 miliona kubnih metara vode.

Institut za javno zdravlje Srbije je 2020. u svom izveštaju o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće iz javnih vodovoda naveo da u Jablaničkoj oblasti nije bilo uzoraka sa mikrobiološkom i fizičko-hemijskom neispravnošću, a da u uzorcima vode za piće ima vrlo malo neispravnih uzoraka. Odatle možemo zaključiti da stanovnici grada Leskovca piju kvalitetnu vodu. Kako bi to ostalo i dalje tako, upravljanje vodama treba da preraste iz stihijskog u strateško.

Udruženje građana Tim 42