Zakon o pravima pacijenata

Zakon o pravima pacijenata

Zakonom o pravima pacijenata propisano je 19 različitih prava koja se moraju poštovati od strane zdravstvenih radnika prilikom pružanja usluga zdravstvene zaštite. Zbog nedovoljne informisanosti građana o ovim pravima, ona često ostaju samo „slovo na papiru“. 

U narednom periodu ćemo informisati i edukovati građane i građanke o tome koja im prava po zakonu pripadaju, na koji način se ona mogu zaštiti i kome se oni mogu obratiti ukoliko smatraju da su im prava prekršena u nekoj zdravstvenoj ustanovi.

Ovaj projekat je dobio podršku projekta Vlade Švajcarske „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT”, koji sprovode Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative.

Udruženje građana Tim 42