Dostupnost zdravstvene zaštite

Dostupnost zdravstvene zaštite

Kao prvo pravo koje se garantuje pacijentu/pacijentkinji, Zakona o pravima pacijenata je predvideo pravo na dostupnost zdravstvene zaštite

Pacijent ima pravo na dostupnu i kvalitetnu zdravstvenu zaštitu, u skladu sa svojim zdravstvenim stanjem, a u granicama materijalnih mogućnosti sistema zdravstvene zaštite.

U postupku ostvarivanja zdravstvene zaštite, pacijent ima pravo na jednak pristup zdravstvenoj službi, bez diskriminacije u odnosu na finansijske mogućnosti, mesto stanovanja, vrstu oboljenja, vreme pristupa zdravstvenoj službi ili u odnosu na neku drugu različitost koja može da bude uzrok diskriminacije.

Međutim, ovo pravo često biva prekršeno u praksi. Primeri kršenja prava na dostupnost zdravstvene zaštite:

  • pacijent/kinja ne može da zakaže pregled
  • pregled bude zakazan za nekoliko meseci zbog nedostatka medinskih aparata ili osoblja
  • vreme čekanja na pregled bude duže od 30 minuta
  • pacijent/pacijentkinja bude upućen u privatnu zdravstvenu ustanovu kako bi obavio pregled
  • pacijentu/pacijentkinji se ne omogući zdravstvena usluga zbog toga što pripada Romskoj nacionalnoj manjini. 

Ukoliko smatrate da vam je ovo pravo uskraćeno obratite se prigovorom savetniku za prava pacijenta u vašoj opštini. Obrazac prigovora možete preuzeti sa našeg sajta.

Udruženje građana Tim 42