Nadzor nad primenom zakona

Nadzor nad primenom zakona

Zaposleni koji smatra da su njegova prava iz Zakona o radu (ali i drugih propisa o radnim odnosima, opštih akata i ugovora o radu) povređena može o tome obavestiti inspekciju rada prijavom. U postupku inspekcijskog nadzora inspektor je ovlašćen da:

  1. vrši uvid u opšte i pojedinačne akte, evidencije i drugu dokumentaciju radi utvrđivanja relevantnih činjenica;
  2. utvrđuje identitet lica i uzima izjave od poslodavca, odgovornih lica, zaposlenih i drugih lica koja se zateknu na radu kod poslodavca;
  3. vrši kontrolu da li je izvršena prijava na obavezno socijalno osiguranje, na osnovu podataka iz Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja;
  4. pregleda poslovne prostorije, objekte, postrojenja, uređaje i drugo;
  5. nalaže preduzimanje preventivnih i drugih mera za koje je ovlašćen u skladu sa zakonom radi sprečavanja povreda zakona.

Poslodavac i zaposleni dužni su da inspektoru omoguće vršenje nadzora, uvid u dokumentaciju i nesmetan rad i da mu obezbede potrebne podatke. Inspektor rada rešenjem nalaže poslodavcu da u određenom roku otkloni utvrđene povrede zakona, podzakonskog akta, opšteg akta i ugovora o radu. Poslodavac je dužan da, najkasnije u roku od 15 dana od dana isteka roka za otklanjanje utvrđene povrede, obavesti inspekciju rada o izvršenju rešenja.

Inspektoratu za rad zaposleni se mogu obratiti elektronskim putem: inspekcija@minrzs.gov.rs i kontrola@minrzs.gov.rs  ili telefonom na broj 0800 300 307. Odeljenje inspekcije rada postoji i u Jablaničkom upravnom okrugu i njemu se zaposleni mogu obratiti takođe elektronskim putem jablanicki.upravni@gmail.com, telefonom na broj 016/244-181, kao i lično podnošenjem pisane prijave na pisarnici. Pisanu prijavu podnosite u dva primerka, od kojih jedan ide inspekciji, a drugi (sa prijemnim pečatom) zadržavate za sebe kao dokaz o predaji prijave. Pre odlaska u prostorije inspekcije rada, proverite putem telefona 016/243-347 radno vreme pisarnice i obavezne mere lične zaštite koje je neophodno preduzeti.

Ukoliko smatrate da inspektor rada nije preduzeo sve što je u njegovoj moći da otkloni povredu zakona ili imate neku drugu primedbu, možete uputiti prigovor rukovodiocu Inspektorata za rad. Ovaj podnesak treba da sadrži opis slučaja koji ste prijavili, fotokopiju vaše prijave inspekciji kao dokaz da ste se obratili nadležnima i zahtev da rukovodilac otkloni nepravilnosti u radu konkretnog odeljenja. Prigovor podnesite pisanim putem (na pisarnici ili preporučenom pošiljkom na adresu Nemanjina 22 – 26, Beograd).

Pre podnošenja prijave, možete proveriti da li je nadležni inspektor izašao na teren po vašoj prijavi i šta je utvrdio tim izlaskom i to podnošenjem zahteva za slobodan pristup informacijama od javnog značaja kojim će te tražiti zapisnik o izvršenom inspekcijskom nadzoru. Obrazac ovog zahteva možete pronaći na našem sajtu.

Udruženje građana Tim 42