Organizacije Tim 42 i Praxis podnele inicijativu za izmenu Zakona o socijalnoj zaštiti

Organizacije Tim 42 i Praxis podnele inicijativu za izmenu Zakona o socijalnoj zaštiti

Organizacije Tim 42 i Praxis podnele su danas (15.06.2021.) inicijativu za izmene pojedinih odredaba Zakona o socijalnoj zaštiti Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog. Inicijativu su podržale 34 organizacije civilnog društva u Srbiji.

Zakon o socijalnoj zaštiti, koji je na snazi već deset godina, trebalo je da posluži kao osnova za stvaranje sistema koji će pružati pomoć i osnaživati pojedince i porodice za samostalan i produktivan život u društvu, sprečiti nastajanje i otkloniti posledice socijalne isključenosti. Zakon o socijalnoj zaštiti je krovni zakon koji uređuje oblast socijalne zaštite i predstavlja sistemski propis koji se odnosi na veliki broj građana i građanki, naročito značajan za pripadnike različitih osetljivih društvenih grupa. Zbog toga je posebno važno da rešenja predviđena zakonom sistem socijalne zaštite urede na celovit način i u skladu sa ciljevima socijalne zaštite, kao i da uspostave procedure koje su prilagođene korisnicima i njihovim potrebama.

Ustav Republike Srbije garantuje građanima i porodicama, kojima je neophodna društvena pomoć radi savladavanja socijalnih i životnih teškoća i stvaranja uslova za zadovoljavanje osnovnih životnih potreba, pravo na socijalnu zaštitu čije se pružanje zasniva na načelima socijalne pravde, humanizma i poštovanja ljudskog dostojanstva.

Svaki pojedinac treba da bude zaštićen od oskudice i da uživa minimum prava neophodnih za opstanak. Sistem socijalne zaštite neodvojiv je od fenomena siromaštva i od prevencije posledica koje oskudica za sobom povlači. Iako socijalnom zaštitom nije moguće iskoreniti uzroke i sam fenomen siromaštva, njom je moguće ublažiti njegove posledice i dalje ponavljanje i širenje, pa države imaju obavezu da mehanizmima socijalne zaštite pomognu licima kojima je socijalna pomoć neophodna.

Tokom višegodišnjeg rada sa ranjivim kategorijama društva i korisnicima usluga socijalne zaštite kroz pružanje pravne pomoći i/ili informisanje i savetovanje, nevladine organizacije Tim 42 i Praxis uočile su brojne manjkavosti, kako kada je reč o pojedinim zakonskim rešenjima, tako i kada je reč implementaciji. Pojedine odredbe Zakona su necelishodne, nesvrsishodne, kose se sa načelima socijalne zaštite, ali i sprečavaju i ograničavaju potencijalne korisnike da zadovolje svoje potrebe za dodatnom podrškom.

Imajući u vidu proklamovane ciljeve socijalne zaštite i analizu efekata koje pojedina rešenja aktuelnog Zakona o socijalnoj zaštiti proizvode u praksi, nevladine organizacije Tim 42 i Praxis izradile su predlog za izmene pojedinih članova Zakona o socijalnoj zaštiti koji možete pogledati ovde.

Organizacije koje su podržale inicijativu su:

 • FORCA Požega
 • SKRUG – Liga Roma
 • Udruženje Žene za mir
 • Centar za decu i omladinu
 • Grupa za decu i mlade „Indigo“
 • Inicijativa za razvoj i saradnju
 • UG NEXUS – Vranje
 • Fondacija Centar za demokratiju
 • Zrenjaninski centar za jednaka prava
 • Volonterski centar Vojvodine
 • Društvo ROM iz Velikog Gradišta
 • Centar za proizvodnju znanja i veština
 • Bibija Romski ženski centar
 • Inicijativa za razvoj i saradnju (IDC)
 • A11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava
 • Adventistički razvojni i humanitarni rad – ADRA
 • Odbor za ljudska prava Leskovac
 • Nepušački Edukativni Centar – RP
 • Udruženje građana Eduaktivni centar Roma
 • Romski centar za žene i decu „Daje“
 • Građanske inicijative
 • Partneri za demokratske promene Srbija
 • Multietnički centar za razvoj regije Dunav 21
 • YUROM Centar
 • Udruženje tumača za lica oštećenog sluha Srbije
 • Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda
 • “EU zona “
 • Društvo Roma Bogatić
 • Društvo „Bakija Bakić“
 • UGR produkcija Roma World
 • Multikultura
 • Autonomni ženski centar
 • OFER – Omladinski forum za edukaciju Roma
 • Centar za unapređivanje pravnih studija

Udruženje građana Tim 42