Ostavka na članstvo u radnoj grupi za izradu Strategije razvoja urbanog područja

Ostavka na članstvo u radnoj grupi za izradu Strategije razvoja urbanog područja

Tim 42 se i sada, kao i nekoliko puta u prethodnom periodu, uključio u izradu lokalnog strateškog dokumenta za koji smo verovali da može doprineti razvoju grada – Strategije razvoja urbanog područja grada Leskovca.

Nažalost, na kraju ovog procesa stekli smo utisak da je on organizovan radi zadovoljavanja forme i da je ceo dokument praktično izrađen mimo članova i članica radne grupe i Tima 42 kao organizacije.

Pre svega koordinatori nisu dostavljali članovima radne grupe materijal neophodan u radu na dokumentu, iako smo to više puta zahtevali. Proces izrade nije sproveden u skladu sa Zakonom o planskom sistemu i pratećim uredbama koji su osnova prilikom donošenja strateških dokumenata.

Sam dokument je predstavljen na javnoj raspravi 27.10. iako članovi radne grupe nisu dali saglasnost na predloženi tekst. Štaviše, saglasnost svih članova radne grupe nije ni tražena.

Ni jedan od upućenih komentara Tima 42 na tekst nije razmatran.

Tim 42 neće stati iza predloženog teksta nacrta Strategije jer ne smatramo da smo na bilo koji način uticali na njegovu sadržinu.

Zbog svega napred navedenog, naša članica je podnela ostavku na članstvo u Radnoj grupi za izradu Strategije razvoja urbanog područja grada Leskovca.

Udruženje građana Tim 42