Pravo pacijenta koji učestvuje u medicinskom istraživanju

Pravo pacijenta koji učestvuje u medicinskom istraživanju

Trenutno aktuelna ispitivanja vakcine za suzbijanje virusa i globalne pandemije podrazumevaju učešće građana i građanki u fazi finalnih testiranja. Sva lica koja su svojevoljno pristala na medicinsko istraživanje, kliničkom ispitivanju lekova ili medicinskih sredstava imaju određena prava u tom procesu:

  • istraživanje može se preduzimati samo uz pristanak pacijenta koji on daje u pisanom obliku;
  • pre davanja pristanka on/ona mora biti dovoljno obavešten o smislu, cilju, postupcima, očekivanim rezultatima, mogućim rizicima, kao i o neprijatnim pratećim okolnostima istraživanja (pravno najsigurnije je da se ova obaveštenja daju u pisanom obliku, a ne usmeno);
  • pacijent ima pravo da učešće u istraživanju odbije i da pristanak koji je dao u svako vreme opozove, u pismenom obliku;
  • pacijent, koji zbog medicinskog istraživanja pretrpi štetu na svom telu ili zdravlju, ima pravo na naknadu štete u skladu sa zakonom, bez obzira na krivicu;
  • zdravstvena ustanova je dužna da, pre početka medicinskog istraživanja, osigura pacijenta koji učestvuje u medicinskom istraživanju, za slučaj nastanka štete;
  • zdravstvena ustanova je dužna da zaključi ugovor sa pacijentom, kojim se određuje iznos neophodnih troškova koji pripadaju pacijentu koji učestvuje u medicinskom istraživanju;

Postoji i par izuzetaka od ovih pravila:

  • medicinsko istraživanje koje uključuje dete, odnosno pacijenta lišenog poslovne sposobnosti, može se preduzeti radi neposredne koristi samog pacijenta i uz pismeni pristanak njegovog zakonskog zastupnika (pacijent ima prava da se tome protivi);
  • istraživanje u javnom zdravlju, koje uključuje dete koje je navršilo 15 godina života i koje je sposobno za rasuđivanje, a koje ne proizvodi direktnu korist i ne nosi rizik za dete, može se odobriti ukoliko istraživanje ima za cilj da doprinese boljem razumevanju stanja zdravlja ove populacije, uz pismeni pristanak samog deteta ili njegovog zakonskog zastupnika.

U oba slučaja neophodno je da lica koja daju pristanak budu obaveštena o o smislu, cilju, postupcima, očekivanim rezultatima, mogućim rizicima, kao i o neprijatnim pratećim okolnostima istraživanja.

Na kraju, dve veoma važne stvari koje Zakon o pravima pacijenata naglašava su da zaštita života i zdravlja pacijenta uvek ima prednost u odnosu na interes društva i nauke i da je zabranjeno  preduzimanje medicinskog istraživanja u privatnoj praksi.

Ukoliko učestvujete ili planirate da učestvujete u nekom medicinskom istraživanju, a smatrate da su vam neka od navedenih prava uskraćena, obratite se prigovorom savetniku za prava pacijenta u vašoj opštini. Obrazac prigovora možete preuzeti sa našeg sajta.

Udruženje građana Tim 42