Pravo pacijenta na drugo stručno mišljenje

Pravo pacijenta na drugo stručno mišljenje

Pacijent ima pravo da od doktora medicine, odnosno doktora stomatologije, koji nije direktno učestvovao u pružanju zdravstvene usluge, zatraži drugo stručno mišljenje o stanju svoga zdravlja.

Neki od razloga za traženje drugog stručnog mišljenja mogu biti nesigurnost ili neslaganje sa dijagnozom koja je data, nezadovoljstvo ishodom lečenja neke bolesti ili neki drugi opravdani razlog.   

Ovo pravo pacijent ostvaruje na lični zahtev i to je različita situacija od one u kojoj doktor traži drugo stručno mišljenje svog kolege kako bi npr. samo potvrdio već datu dijagnozu.

Zdravstvena ustanova je dužna da na vidnom mestu istakne i redovno ažurira, spisak organizacionih jedinica i doktora medicine, odnosno doktora stomatologije, koji pružaju zdravstvene usluge u toj organizacionoj jedinici. Na ovaj način se pacijenti informišu kome mogu da se obrate za drugo stručno mišljenje. 

Način obraćanja nije posebno uređen zakonom pa je prepostavka da se jednako validno pacijenti mogu obratiti i usmenim ali i pisanim putem. Radi sigurnosti, preporučujemo da to uradite pisanim putem tako što ćete podneti svoj zahtev zdravstvenoj ustanovi lično osobi za prijem podnesaka ili preporučenom poštom.

Ukoliko smatrate da je vam je onemogućeno pravo na drugo stručno mišljenje, obratite se prigovorom savetniku za prava pacijenta u vašoj opštini. Obrazac prigovora možete preuzeti sa našeg sajta.

Udruženje građana Tim 42