Pravo pacijenta na obaveštenje

Pravo pacijenta na obaveštenje

Pacijent ima pravo da od nadležnog zdravstvenog radnika blagovremeno dobije obaveštenje (čak i ako ga nije tražio), koje mu je potrebno kako bi doneo odluku da pristane ili ne pristane na predloženu medicinsku meru. Ovo obaveštenje se daje usmeno, na razumljiv način i obuhvata:

  1. dijagnozu i prognozu bolesti (zdravstveni radnik može, izuzetno, prećutati dijagnozu, tok predložene medicinske mere i njene rizike, ili obaveštenje o tome umanjiti, ako postoji ozbiljna opasnost da će obaveštenjem znatno naškoditi zdravlju pacijenta. U tom slučaju obaveštenje se mora dati članu uže porodice pacijenta.)
  2. kratak opis, cilj i korist od predložene medicinske mere, vreme trajanja i moguće posledice preduzimanja, odnosno nepreduzimanja predložene medicinske mere;
  3. vrstu i verovatnoću mogućih rizika, bolne i druge sporedne ili trajne posledice;
  4. alternativne metode lečenja;
  5. moguće promene pacijentovog stanja posle preduzimanja predložene medicinske mere, kao i moguće nužne promene u načinu života pacijenata;
  6. dejstvo lekova i moguće sporedne posledice tog dejstva.

Ako nadležni zdravstveni radnik proceni da pacijent, iz bilo kog razloga, ne razume dato obaveštenje, obaveštenje se može dati članu pacijentove uže porodice.

Ako pacijent ne poznaje jezik koji je u službenoj upotrebi na teritoriji zdravstvene ustanove, mora mu se obezbediti prevodilac, a ako je pacijent gluvonem, mora mu se obezbediti tumač, u skladu sa zakonom.

Pacijent se može odreći prava na obaveštenje, osim obaveštenja o tome da je predložena medicinska mera potrebna i da je rizično njeno nepreduzimanje.

U postupku ostvarivanja zdravstvene zaštite, dete koje je sposobno za rasuđivanje, bez obzira na godine života, ima pravo na poverljivo savetovanje i bez pristanka roditelja, kada je to u najboljem interesu deteta.

Pacijent, odnosno zakonski zastupnik ima pravo na obaveštenje i uvid u troškove lečenja pacijenta.

Ukoliko zdravstveni radnik ne želi da vam pruži sve neophodne informacije za donošenje odluke o predloženoj medicinskoj meri, obratite se prigovorom savetniku za prava pacijenta u vašoj opštini. Obrazac prigovora možete preuzeti sa našeg sajta.

Udruženje građana Tim 42