Pravo pacijenta na pristanak

Pravo pacijenta na pristanak

Pacijent ima pravo da slobodno odlučuje o svemu što se tiče njegovog života i zdravlja, osim u slučajevima kada to direktno ugrožava život i zdravlje drugih lica. Bez pristanka pacijenta ne sme se, po pravilu, nad njim preduzeti nikakva medicinska mera.

Pacijent može dati pristanak na predloženu medicinsku meru:

  • izričito (usmeno ili pismeno ako se radi o invazivnim merama), 
  • prećutno (ovo je slučaj kada se pacijent izričito ne protivi meri)
  • lično ili preko lica koje je odredio (u slučaju da postane nesposoban da donese odluku o pristanku).

Međutim pristanak ne obavezuje lice koje nije dobilo sve neophodne informacije o predloženoj medicinskoj meri. Pružanje ovih informacija je posebno važno kada pristanak daje dete koje je navršilo 15 godina života.

Pristanak se može opozvati (usmeno ili pismeno) i to sve dok ne započne izvođenje mere, kao i za vreme trajanja lečenja.

Pacijent, koji je sposoban za rasuđivanje, ima pravo da predloženu medicinsku meru odbije, čak i u slučaju kada se njome spašava ili održava njegov život. Nadležni zdravstveni radnik dužan je da pacijentu ukaže na posledice njegove odluke o odbijanju predložene medicinske mere. O ovoj odluci pacijent mora da da pisanu izjavu zdravstvenom radniku, a ako to odbije, o tome se sačinjava službena beleška.

Pristanak pacijenta se ne traži u sledećim slučajevima: 

  • ako je pacijent bez svesti, ili iz drugih razloga nije u stanju da saopšti svoj pristanak, a potrebno je preduzeti hitnu medicinsku meru (o tome se obaveštavaju članovi uže porodice);
  • ako zakonski zastupnik deteta, odnosno pacijenta lišenog poslovne sposobnosti nije dostupan ili odbija predloženu hitnu medicinsku meru, a preduzimanje ove mere je u najboljem interesu pacijenta;
  • ako se tokom operativnog zahvata pojavi potreba za njegovim proširenjem, a to proširenje je na osnovu procene doktora neodložno potrebno.

Postoje slučajevi u kojima lice nad kojim se treba preduzeti predložena medicinska mera ne daje lično pristanak, već to čini zakonski zastupnik:

  • ukoliko se radi o detetu (detetu se omogućava da bude uključeno u donošenje odluke o pristanku u skladu sa njegovom zrelošću i sposobnošću za rasuđivanje)
  • ukoliko se radi o pacijentu lišenom poslovne spobosnosti (licu lišenom poslovne sposobnosti se omogućava da bude uključen u donošenje odluke o pristanku u skladu sa njegovom sposobnošću za rasuđivanje)
  • ako se radi o detetu koje je navršilo 15 godina i koje odbija predloženu medicinsku meru.

Ako zdravstveni radnik smatra da zakonski zastupnik pacijenta ne postupa u najboljem interesu deteta ili lica lišenog poslovne sposobnosti, dužan je da o tome odmah obavesti nadležni organ starateljstva (centar za socijalni rad).

Ukoliko smatrate da je vam je pravo pristanak prekršeno, obratite se prigovorom savetniku za prava pacijenata u vašoj opštini. Obrazac prigovora možete preuzeti sa našeg sajta.

Udruženje građana Tim 42