Pravo pacijenta na privatnost i poverljivost

Pravo pacijenta na privatnost i poverljivost

Pacijent ima pravo na poverljivost svih ličnih informacija, koje je saopštio nadležnom zdravstvenom radniku, odnosno zdravstvenom saradniku, uključujući i one koje se odnose na stanje njegovog zdravlja i potencijalne dijagnostičke i terapijske procedure, kao i pravo na zaštitu svoje privatnosti tokom sprovođenja dijagnostičkih ispitivanja i lečenja u celini.

Zbog procesa lečenja veoma često veći broj ljudi ima pristup ličnim podacima pacijenata (npr. izabrani lekar koji utvrđuje dijagnozu, specijalista koji obavlja pregled, medicinska sestra kojoj je pacijent upućen na previjanje itd). Međutim, zabranjeno je da zdravstveni radnik, odnosno zdravstveni saradnik, saopšti drugim licima lične informacije pacijenta ili iste iznese u javnost

Radi zaštite prava na privatnost određeno je i to ko sve može prisustvovati pregledu pacijenta i preduzimanju medicinskih mera uopšte:

  • zdravstveni radnici, odnosno zdravstveni saradnici koji neposredno učestvuju u pregledu pacijenta i preduzimanju medicinskih mera (izuzetno, zdravstveni radnici i saradnici ne mogu pristustvovati pregledu koji obavlja doktor medicine, odnosno doktor stomatologije ukoliko to pacijent izričito zahteva)
  • učenici i studenti škola i visokoškolskih ustanova zdravstvene struke, u svrhu obavljanja praktične nastave, kao i zdravstveni radnici i zdravstveni saradnici, u toku obavljanja pripravničkog staža i stručnog usavršavanja (ali pacijent ima pravo da to odbije)
  • druga lica (ukoliko pacijent na to pristane).

Tokom boravka u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi, pacijent ima pravo primanja posetilaca, u skladu sa kućnim redom zdravstvene ustanove, kao i pravo da zabrani posete određenom licu ili licima.

Ukoliko smatrate da je vam je pravo na privatnost i poverljivost prekršeno, obratite se prigovorom savetniku za prava pacijenta u vašoj opštini. Obrazac prigovora možete preuzeti sa našeg sajta.

Udruženje građana Tim 42