Pravo pacijenta na uvid u medicinsku dokumentaciju

Pravo pacijenta na uvid u medicinsku dokumentaciju

Pacijent ima pravo uvida u svoju medicinsku dokumentaciju. Pored pacijenta, pravo na uvid u njegovu/njenu dokumentaciju ima:

 • zakonski zastupnik (ako je pacijent dete ili lice lišeno poslovne spobonosti)
 • članovi uže porodice (ako su podaci značajni za njihovo lečenje)

Osnovna medicinska dokumentacija jeste:

 1. Zdravstveni karton;
 2. Stomatološki karton
 3. Karton obavezne imunizacije
 4. Protokol
 5. Istorija bolničkog lečenja i zbrinjavanja
 6. Matična knjiga lica smeštenih u stacionarnu zdravstvenu ustanovu
 7. Temperaturno-terapijsko-dijetetska lista
 8. List anestezije
 9. Otpusna lista sa epikrizom
 10. List za novorođenče
 11. Knjiga evidencije

U osnovnu medicinsku dokumentaciju upisuju se sledeći podaci:

1. Podaci o pacijentu:

 • podaci o ličnosti: prezime, ime, prezime i ime jednog roditelja-staratelja, pol, dan, mesec, godina i mesto rođenja, bračno stanje, mesto prebivališta i boravišta, JMBG (jedinstveni matični broj građana)
 • podaci o osiguranju
 • LBO (lični broj osiguranika)
 • podaci o izabranim lekarima
 • podaci o ličnosti: prezime, ime, prezime i ime jednog roditelja-staratelja, pol, dan, mesec, godina i mesto rođenja, bračno stanje, mesto prebivališta i boravišta, JMBG (jedinstveni matični broj građana)
 • podaci o osiguranju
 • LBO (lični broj osiguranika)
 • podaci o izabranim lekarima

2. Podaci o zdravstvenom stanju i zdravstvenim uslugama:

 • podaci o poseti
 • razlog posete
 • lična anamneza i objektivni nalaz
 • dijagnoze
 • zdravstvene usluge pružene u toku posete
 • planirane zdravstvene usluge
 • upućivanje na specijalističke preglede
 • upućivanje na bolničko lečenje
 • izdati medicinski dokumenti
 • podaci o lekovima
 • izdata medicinsko-tehnička pomagala
 • ugradni medicinski materijal
 • značajne medicinske informacije
 • pristanak pacijenta

Pravo na uvid u medicinsku dokumentaciju pacijenti ili njihove porodice najčešće koriste u slučaju sumnje u ispravnost lečenja. Zakon o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva propisuje da osnovna medicinska dokumentacija predstavlja sudsko-medicinski dokument. To znači da se može upotrebiti na sudu kao dokaz. Zbog toga je važno da zdravstveni radnik uredno vodi medicinsku dokumentaciju i da evidentira sve preduzete medicinske mere, a posebno:

 • anamnezu
 • dijagnozu
 • dijagnostičke mere
 • terapiju
 • rezultat terapije
 • savete date pacijentu.

Ukoliko smatrate da je vam je pravo uvid u medicinsku dokumentaciju onemogućeno, obratite se prigovorom savetniku za prava pacijenta u vašoj opštini. Obrazac prigovora možete preuzeti sa našeg sajta.

Udruženje građana Tim 42