U kom pravcu ide Leskovac?

U kom pravcu ide Leskovac?

Javna politika jeste pravac delovanja lokalne vlasti, u određenim oblastima, radi postizanja željenih ciljeva na nivou društva. Tako kaže Zakon o planskom sistemu. Ovaj zakon pominje i razna planska dokumenta koja služe da se ti pravci delovanja jasno i precizno u njima odrede. Jedan od tih dokumenata je plan razvoja jedinice lokalne samouprave. To je dugoročni dokument razvojnog planiranja, koji za period od najmanje sedam godina usvaja skupština jedinice lokalne samouprave, na predlog nadležnog izvršnog organa.

On sadrži pregled i analizu postojećeg stanja, viziju odnosno željeno stanje, prioritetne ciljeve razvoja koji se žele postići, kao i pregled i kratak opis odgovarajućih mera koje se dalje razrađuju dokumentima javnih politika i srednjoročnim planom jedinice lokalne samouprave.

Analizirajući samo odeljak Strateška dokumenta na internet stranici grada Leskovca neko lako (i ispravno) može zaključiti da trenutno plana za ovaj grad nema. Prethodni je istekao još pre dve godine, novi još uvek nije na vidiku.

I nije to slučaj samo sa ovim dokumentom.


Plan javnog zdravlja je u procesu izrade tek sada, šest godina od donošenja Zakona o javnom zdravlju koji predviđa njegovo donošenje.

Strategija održivog razvoja je u procesu izrade. Prethodna je prestala da važi 2019. godine.

Plan upravljanja otpadom je u fazi izrade. Prethodni je prestao da važi 2020. godine.

Kratkoročni akcioni plan za zaštitu vazduha je u fazi izrade. I to već više od godinu dana, iako je vazduh skoro svakog dana prekomerno zagađen.

Nekoliko pitanja se ovde samo nameće. Zbog čega izrada ovih dokumenata kasni? Da li je stvarno potrebno da prođe godinu i više dana da bi se počelo sa njihovom izradom, a onda isto toliko samo da bi se usvojili? Koji pravac delovanja trenutno zauzima lokalna vlast kada nema ovih smernica? Ko taj pravac određuje? Da li će se pokrenuti pitanje nečije odgovornosti za kašnjenje u donošenju planskih dokumenata? I, uzevši sve ovo u obzir, da li su nam oni stvarno potrebni ili ih izrađujemo pro forme?

Autori su članovi udruženja Tim 42 i članovi radnih grupa za izradu Plana razvoja, Plana javnog zdravlja i Lokalnog plana upravljanja otpadom.

Udruženje građana Tim 42