Istraživanje položaja i potreba mladih u Leskovcu (2020)

Istraživanje položaja i potreba mladih u Leskovcu (2020)

Cilj ovog istraživanja je da ukaže na položaj i potrebe mladih u Leskovcu.

Istraživanje smo sproveli u periodu septembar – novembar 2020.
Obuhvatili smo više različitih oblasti: institucionalni i pravni okvir, položaj mladih u Leskovcu, mobilnost i perspektivu, ekonomsku situaciju, zapošljavanje i preduzetništvo mladih, zdravlje mladih u Leskovcu, kultura i slobodno vreme, kao i mapiranje dostupnih sadržaja za provođenje slobodnog vremena mladih, informisanje mladih, aktivizam i volonterizam, uključivanje mladih u procese donošenja odluka.

Rezultati ovog istraživanja poslužiće kao polazna tačka za konsultativni proces za izradu novog Lokalnog akcionog plana za mlade Grada Leskovca, koji bi trebalo da važi od 2021. godine. Rezultati istraživanja će biti dostupni svim ustanovama, organizacijama i institucijama kao polazna tačka za kreiranje programa i sadržaja, a sve u cilju unapređenja položaja mladih u Leskovcu. Udruženje građana Tim 42 će predstavljanje rezultata istraživanja iskoristiti kao polaznu tačku za uspostavljanje strukturiranog dijaloga mladih sa donosiocima odluka na lokalu i aktivno zagovaranje za sistemska rešenja koja vode ka unapređenju položaja mladih u društvu. 

Publikacija je kreirana uz finansijsku podršku Evropske Unije. Sadržaj publikacije je odgovornost Udruženja građana Tim 42, i ne predstavlja nužno mišljenje Evropske Unije ili Fondacije Centar za demokratiju. Projekat „Prvi koraci za Leskovac prilagođen mladima“ podržan je od strane Evropske Unije kroz projekat “Regional Youth Compact for Europe” koji sprovodi Fondacija Centar za demokratiju.

Udruženje građana Tim 42