Publikacije

Priručnik za ostvarivanje prava i usluga socijalne zaštite (2021)

Socijalna zaštita ima za cilj da pruži pomoć pojedincima i porodicama u stanju socijalne potrebe, pruži im materijalnu sigurnost, spreči socijalnu isključenost, očuva porodične odnose, spreči zanemarivanje, zlostavljanje i eksploataciju. U Priručniku koji smo vam pripremili dajemo odgovore na najčešća pitanja koja sebi postavljaju budući ali i postojeći korisnici prava i usluga socijalne zaštite. Ovde […]

Pročitaj više

Analiza konkursa za izbor projekata iz Fonda za zaštitu životne sredine Grada Leskovca (2021)

Članovi udruženja su tokom 2021 godine izradili Analizu konkursa za izbor projekata za dodelu i korišćenje sredstava za finansiranje i sufinansiranje projekata iz Fonda za zaštitu životne sredine Grada Leskovca. Konkurs za izbor projekata za dodelu i korišćenje sredstava za finansiranje i sufinansiranje projekata iz Fonda za zaštitu životne sredine grada Leskovca trajao je od […]

Pročitaj više

Analiza mehanizma zaštite prava pacijenata u Leskovcu (2021)

Istraživanje je sprovedeno u periodu januar-mart 2021. godine. Ova analiza treba da pokaže: – nivo transparentnosti i dostupnosti informacija o radu Savetnika za zaštitu prava pacijenata i Saveta za zdravlje na teritoriji grada Leskovca; – postupanje Savetnika za zaštitu prava pacijenata i Saveta za zdravlje po prigovorima pacijenata shodno Zakonu o pravima pacijenata; – u […]

Pročitaj više

Istraživanje položaja i potreba mladih u Leskovcu (2020)

Cilj ovog istraživanja je da ukaže na položaj i potrebe mladih u Leskovcu. Istraživanje smo sproveli u periodu septembar – novembar 2020. Obuhvatili smo više različitih oblasti: institucionalni i pravni okvir, položaj mladih u Leskovcu, mobilnost i perspektivu, ekonomsku situaciju, zapošljavanje i preduzetništvo mladih, zdravlje mladih u Leskovcu, kultura i slobodno vreme, kao i mapiranje […]

Pročitaj više

Istraživanje: Zadovoljstvo korisnika kvalitetom komunalnih usluga na teritoriji grada Leskovca (2019)

Zakonom o komunalnim delatnostima propisano je da skupština jedinice lokalne samouprave obavezno određuje način kontinuiranog izjašnjavanja (najmanje jednom godišnje) korisnika komunalnih usluga o kvalitetu pružanja komunalnih usluga od strane vršilaca komunalnih delatnosti, koje se može organizovati elektronskim putem ili na drugi pogodan način. U praksi se ovakva istraživanja ne sprovode, odnosno o tome nema podataka […]

Pročitaj više

Pravo na obaveštenost korisnika komunalnih usluga u regionu Južne i Istočne Srbije (2019)

Komunalne delatnosti su delatnosti od opšteg interesa. One su od značaja za ostvarenje svakodnevnih životnih potreba građana i nad njima vrši nadzor jedinica lokalne samouprave tako što stvara uslove za obezbeđenje njihovog odgovarajućeg kvaliteta, obima, dostupnosti i kontinuiteta. Komunalne usluge potrošačima pružaju lokalna javna komunalna preduzeća, društva sa ograničenom odgovornošću, preduzetnici. Usluge koje pružaju obuhvataju […]

Pročitaj više

Rezultati anketnog istraživanja: Informisanost građana i građanki Leskovca o zaštiti životne sredine (2020)

U periodu 10.01. – 29.02.2020. godine na teritoriji grada Leskovca sproveli smo anketno istraživanje na temu zaštite životne sredine. Cilj istraživanja bio je da građanima i građankama Leskovca omogući da se neposredno izjasne o oblastima životne sredine za koje smatraju da treba izdvojiti budžetska sredstva kako bi se poboljšalo stanje u njima, ali i da […]

Pročitaj više

Analiza mehanizama zaštite prava pacijenata u Srbiji (2020)

Naš tim je u okviru svojih redovnih aktivnosti sproveo Analizu mehanizama zaštite prava pacijenata u Srbiji , kroz analizu rada lokalnih Savetnika za zaštitu prava pacijenata i Saveta za zdravlje koji predstavljaju nosioce zaštite prava pacijenata na teritoriji Republike Srbije. Najvažniji rezultati analize:  Građani ne koriste dovoljno mehanizam zaštite svojih prava predviđen Zakonom o pravima pacijenata […]

Pročitaj više

Udruženje građana Tim 42