Predstavljena analiza „Šta diše Leskovac?“

Predstavljena analiza „Šta diše Leskovac?“

Na okruglom stolu koji smo organizovali u sredu, 25.10. u Centru za stručno usavršavanje u obrazovanju predstavili smo najnoviju publikaciju iz kuhinje Tima 42 – „Šta diše Leskovac?„.

Skupština grada Leskovca je u februaru 2022. godine usvojila Kratkoročni akcioni plan za zaštitu vazduha (KAP). Ova analiza trebalo je da pokaže koje su aktivnosti KAP-a i u kojoj meri sprovedene u prvoj godini njegovog važenja, kako se upravlja ovom javnom politikom, kao i da li je rešen jedan od osnovnih problema u oblasti upravljanja vazduhom na teritoriji grada – neadekvatno informisanje javnosti o kvalitetu vazduha.

Na žalost, analiza je pokazala da možemo da razgovaramo o tome šta je sve problematično u samom dokumentu, koliko ima nedostataka u njegovom sprovođenju, ali malo o tome šta je za više od godinu dana urađeno da se vazduh u Leskovcu unapredi.

Samo neki od problema su:

  • U kratkoročnom planu navedene su uglavnom dugoročne mere
  • Ne postoje konkretni rokovi za sprovođenje aktivnosti
  • Nije uspostavljeno operativno upravljanje ovom javnom politikom i ne postoji koordinacija aktivnosti nadležnih organa koji treba da je sprovode
  • Sam plan sadrži veliki broj aktivnosti koje su u okviru redovnih nadležnosti uprava, što stvara teškoće u razlikovanju onoga što je aktivnost KAP-a i onoga što je redovno poslovanje organa/preduzeća
  • Od devet aktivnosti navedenih u KAP-u, šest se sprovodi delimično, dok se tri ne sprovode uopšte
  • Sistem informisanja građana o kvalitetu vazduha je konfuzan i neadekvatan. Građanima nedostaju blagovremene, adekvatne i potpune informacije o kvalitetu vazduha koje saopštavaju nadležni organi i oni se okreću drugim, alternativnim izvorima informisanja
  • Nadležni organi ne izrađuju izveštaj o sprovođenju ovog plana, pa su građani uskraćeni za informacije o tome šta grad preduzima kako bi se kvalitet vazduha u Leskovcu unapredio

Aktivnim učešćem u diskusiji događaju su značajno doprineli predstavnici Trag fondacije, lokalnih ustanova, javnih preduzeća, organizacija civilnog društva, kao i građani zainteresovani za temu kvaliteta vadzuha. Tim 42 se zahvaljuje svim učesnicima okruglog stola na konstruktivnoj i lepoj diskusiji, uz obećanje da nastavljamo sa aktivnostima koje za cilj imaju unapređenje vazduha u Leskovcu.

Na osnovu rezultata analize tokom naredne nedelje uputićemo inicijativu donosiocima odluka u Leskovcu.

Projekat „Šta diše Leskovac“ se sprovodi u okviru programa podrške javnom zagovaranju „Istraži – Osnaži“ koji finansira Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, a sprovodi Trag fondacija.

Udruženje građana Tim 42