Rezultati anketnog istraživanja: Informisanost građana i građanki Leskovca o zaštiti životne sredine (2020)

Rezultati anketnog istraživanja: Informisanost građana i građanki Leskovca o zaštiti životne sredine (2020)

U periodu 10.01. – 29.02.2020. godine na teritoriji grada Leskovca sproveli smo anketno istraživanje na temu zaštite životne sredine.

Cilj istraživanja bio je da građanima i građankama Leskovca omogući da se neposredno izjasne o oblastima životne sredine za koje smatraju da treba izdvojiti budžetska sredstva kako bi se poboljšalo stanje u njima, ali i da ujedno upute predloge i komentare koji mogu biti od koristi predstavnicima nadležnih organa u rešavanju realnih ekoloških problema na teritoriji grada. Takođe, anketni upitnik je poslužio i svrsi informisanja građana i građanki Leskovca o osnovnim pojmovima životne sredine.

Građani i građanke Leskovca su mogli da popune anketni upitnik na dva načina: u štampanom obliku (dajući odgovore na pitanja koje im je anketar čitao i upisivao njihove odgovore) i putem onlajn upitnika (samostalnim popunjavanjem upitnika elektronskim putem). Anketni upitnik je bio anoniman, a građani su u odgovorima na osnovne demografske upite navodili svoj pol, godine starosti, nivo obrazovanja i radni status, kako bi se dobila realna slika o uzorkovanom broju ispitanika.

Ukupan broj ispitanika obuhvaćenih anketom iznosi 1436 osoba, od tog broja njih 897 (~63%) je upitnik popunilo koristeći štampanu formu upitnika, dok je onlajn upitnik popunilo 539 ispitanika.

Rezultate istraživanja sumirali smo u publikaciji: Rezultati anketnog istraživanja; Informisanost građana i građanki Leskovca i zaštiti životne sredine 

Istraživanje je sprovedeno u okviru projekta „Pravo na zdravu životnu sredinu – aktivnije učešće građana i građanki Leskovca u donošenju odluka koje se tiču životne sredine na lokalnom nivou“

Udruženje građana Tim 42